Deklaracja dostępności


Urząd Gminy Wyry zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848 z późn. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej "eUrząd – strefa usług elektronicznych Gminy Wyry".

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner Tingtun Checker.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

  • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

  • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, a zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis  został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie  do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu


I.    Budynek przy ul. Głównej 133


1.    Budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 133 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

2.    Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (na wprost wejścia głównego znajduje się przystanek). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.

3.    Wokół budynku Urzędu funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczono na wprost wejścia głównego do budynku Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.

4.    Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo w przypadku niemożności dotarcia do właściwej komórki Urzędu, pracownik Kasy informuje właściwego pracownika Urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.

5.    Drzwi wejściowe do budynku Urzędu nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32) 3256800.

6.    Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I oraz II piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok wejścia.

7.    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8.    Biuro podawcze (Sekretariat) jest zlokalizowane na I piętrze.

9.    Kasa znajduje się na parterze w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.

10.    Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.

11.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

12.    W Urzędzie Gminy istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.


II.    Budynek przy ul. Głównej 58


1.    Budynek Urzędu Gminy przy ul. Głównej 58 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osób, które mają trudności w poruszaniu się.

2.    Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (przystanek znajduje się około 400 m od budynku przy ul. Głównej 58). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.

3.    Przy budynku Urzędu funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych wyznaczono ok. 10 m od wejścia do pomieszczeń Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.

4.    Do wejścia prowadzą schody.

5.    Obsługa osoby niepełnosprawnej odbywa się w budynku Urzędu przy ul. Głównej 133

6.    Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustradę.

7.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Adamem Gruszką na adres poczty elektronicznej: informatyk@wyry.pl bądź telefonicznie pod nr tel.: 32 3256800. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu przysługuje każdemu. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej której dotyczy,
  • sposób kontaktu.

Żądanie  jesteśmy zobowiązani zrealizować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, wraz z informacją kiedy jego realizacja będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, możemy zaproponować inny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub innego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Jeżeli żadne z zaproponowanych rozwiązań nie spełnią oczekiwań, można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Logo Uni Europejskiej z opisem